OČR AKTUÁLNE 2020

V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa - OČR  - v súvislosti s ochorením COVID-19
je postup nasledovný:

Zákonný zástupca - rodič dieťaťa má nárok na OČR ak:

1. dieťa je choré - ak prejavuje známky ochorenia 

2. dieťa je zdravé, prišlo do kontaktu s potvrdeným
alebo pravdepodobným prípadom COVID-19
– cestou RÚVZ mu boli nariadené
karanténne opatrenia 

3. dieťa je zdravé, neprišlo do kontaktu s potvrdeným alebo pravdepodobným
prípadom COVID-19 -RÚVZ mu nenariadil karanténne opatrenia, ale bola zatvorená
 
škôlka, škola z nariadenia príslušných orgánov 

Ako dátum začiatku OČR udáte deň začatia ochorenia, nariadenia karantény
alebo zatvorenia školy (na prvej strane tlačiva)


Rodič nahlási vystavenie OČR svojmu zamestnávateľovi telefonicky+mailom.

*******************************************************************************************
Po novele zákona od 27. 3. 2020 – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak
osobne a celodenne ošetruje dieťa 11. -16. ročné (dovŕšených 16 rokov)
(potrebné potvrdenie pediatra, že sa jedná o psychicky alebo fyzicky choré dieťa)

alebo

ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo
sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).


Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti,
pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci/rodičia striedať.
Ak sa poistenci/rodičia striedajú, je potrebné vypisovať a ukončovať OČR po 10 dňoch.
V prípade, že sa rodičia nestriedajú, plynie zatiaľ neobmedzená doba trvania ošetrovného,
OČR sa opakovane nevystavuje.

Ak sú deti umiestnené v pobytových zariadeniach - tie ešte neboli uzavreté, preto OČR vydávame len v prípade choroby, ktorá znemožňuje pobyt v tomto zariadení.

Ak sú deti umiestnené v denných stacionároch, ktoré sa uzavreli z rozhodnutia štátu, majú nárok na OČR - do 18. roku života, OČR nahlasujú do poisťovne rodičia bez potvrdenia lekárom.

Ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará  ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola hospitalizovaná -potvrdeneie nepotvrdzujú pediatri ale ošetrujúci lekári tej osoby, ktorej sa ochorenie, hospitalizácia alebo karanténa týka.

********************************************************************************************

U detí DO 10 ROKOV+364 dní  veku rodič postupuje  nasledovne:

cez portál sociánej poisťovne (trvá to dlho, treba opakovane skúšať)
https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c

si stiahne Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus 
https://www.socpoist.sk/ext_dok-11032020-np-ziadost-o-osetrovne-pre-koronavirus_pdf/68349c

vyplní a zašle vyplnený formulár e-mailom, poštou alebo osobne, 
vhodením do schránky sociálnej poisťovne - na pobočke pri vchode.

V tomto prípade našu ambulanciu vôbec  nekontaktujete, ani si neprídete pre tlačivo.
Rodič nahlasuje OČR zamestnávateľovi telefonicky+mailom.


******************************************************************************************************

Dávka ošetrovné – OČR sa štandardne vypláca na 10 dní.

Zatiaľ platí, že na každé dieťa môžete vystaviť jednu OČR.
Teda pri dvoch deťoch môžu mať pokojne OČR obaja rodičia.

Rodič na materskej dovolenke OČR nežiada.

Ak je matka na MD (nie RD), a otec požiada o materské z dôvodu starostlivosti o tie isté deti,
nárok na ošetrovné mu nevznikne, keďže deti sú v starostlivosti matky.
Ak je matka na RD, poberanie rodičovského príspevku dovoľuje aj tzv. riadnu starostlivosť,
t. j. starostlivosť zabezpečovanú inou osobou. Nárok na ošetrovné otec má.
Ak otec požiada o ošetrovné na iné dieťa/deti, ako poberá matka materské, nárok na ošetrovné otec má.

******************************************************************************************************

Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

20.03.2020

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej
a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas
celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav
a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch
sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne
začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú
vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup
do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info